Kreyòl (Ayiti)
Logo

Location Pi bon s.i.l la

Yon lojisyèl konplè pou jesyon ak optimizasyon laboratwa medikal yo

Silabmed

Yon lojisyèl konplè pou jesyon laboratwa medikal pou senplifye lavi ou

Inovasyon ak efikasite nan laboratwa ou

Poukisa pouw chwazi Silabmed?

Silabmed, LIMS nou an se yon zouti entegre e modèn pou laboratwa medikal. Lojisyèl la ka conekte avèk lot enstriman, li gen yon sistèm jesyon dokiman epi yo ka itilize ak laboratwa patnè.

dp-icon-9

Adapte ak bezwen itilizatè yo

Pou yon lojisyèl efikas, li dwe adaptel ak atant ak bezwen itilizatè yo. Silabmed fè plis ke sa, Nou antisipe! Eseyel kounya epi wa bann nouvèl.

dp-icon-7

Asire sekirite done ou yo

Sialbmed redwi risk ki genyen nan vyolasyon done ou yo, li prepare ou pou odit konfòmite nan endistri ak règleman sou vi prive, dejwe tantativ abi entèn yo e pwoteje done sansib, konfidansyèl ou yo.

dp-icon-3

fyab nan jesyon ensidan

Nou enregistre done ou yo detanzantan. Sizoka ou ta gen pwoblèm lakay ou, se sa ki ap pèmèt nou relanse aplikasyon ou yo rapid vit e minimize enpak yo

dp-icon-2

Devlope daprè nòm ak estanda entanasyonal

Silabmed, yon sistèm modèn pou jesyon laboratwa ki fèt avèk prensip, ap pèmèt respekte lalwa pandan nap ogmante pwodiktivite nan laboratwa ou a.

dp-icon-3

Li pa pran anpil tan pou reponn

Nou itilize teknoloji ki, kèlkeswa kantite itilizatè oubyen demann yo genyen, pral pèmèt Silabmed optimize reyaksyon li ak efikasite li.

dp-icon-3

Fleksib pou entegre nouvo bezwen

Nou pa janm sispann amelyore Silabmed pou ou. Nou ap suiv avansman teknoloji medikal yo nan objektif pou bay ou pi bon fonksyonalite yo epi pou pèmèt laboratwa ou a toujou rete pi devan sou sèn medikal la.

dp-icon-3

Yon sèvis aprevant ireprochab

Satisfaksyon ou se enkyetid prensipal nou an. Si ou achte oswa lwe Silabmed, sèvis aprevant nou yo pral satisfè tout bezwen ou yo

departments-bg

Lis fonksyonalite ke Silabmed genyen

panel-img

Karakteristik sa a fè SIlabmed yon SIL / LIS (Sistèm enfòmasyon laboratwa) trè entelijan paske li fè aksyon pre-pwograme sou tèt li san entèvansyon ou. Pa egzanp: Lè ou antre yon preskripsyon nan sistèm nan, li otomatikman deklannche kreyasyon yon liy pou ankèsman ak faktirasyon kliyan avèk tout balans li yo.

panel-img

Li se yon Fonksyonalite nan Silabmed ki ede teknisyen yo kontwole pwosesis analiz laboratwa a, li pèmèt yo swiv pwosesis sa a avè avèk Dyagram Levey-Jennings la, epi tou li valide rezilta yo gras ak kalkil li fè sou rezilta yo chak jou nan kontwòl laboratwa.

panel-img

Kontwòl Version pèmèt ou retrase tout ansyen rezilta yon men tès ke yon teknisyen refè pou yon rezon ou pou yon lot.

panel-img

Silabmed baw posibilite pou stoke done ou yo sou yon sèvè distan, men tou, yon pwosedi trè pwisan (Algorithmic Metòd) pou sekirite done sa yo.

panel-img

Karakteristik sa a pèmèt ou faktire kliyan laboratwa a daprè divès tarif. Ex: Kliyan ki gen asirans yo ap faktire diferaman de sa ki pa genyen yo/ oswa lòt kalite tarif.

panel-img

Silabmed kalkile otomatikman rezilta egzamen ki se egzamen avek fomil, sa vle di ke dyagnostik yo pa pral fè pa sou rezilta imedya tès la, men dapre yon fòmil aplike sou rezilta sa a.

panel-img

Silabmed pèmèt ou jere ak kontwole depans ki gen rapò ak aktivite laboratwa a.

panel-img

Sa yo se karakteristik debaz Silabmed yo. Sa yo pèmèt anrejistreman an, vizyalizasyon, modifikasyon ak sipresyon pasyan yo, doktè yo ak enstitisyon ki afilye ak laboratwa a.

panel-img

Silabmed pèmèt ou gen kontwòl ak swivi sou tout echantiyon nan yon laboratwa, karakteristik sa a bay laboratwa a opòtinite pou konnen si echantiyon an c yon echantiyon ekstèn, si echantiyon an sou wout pou vinn nan laboratwa, oswa si li deja nan laboratwa a.

panel-img

Kòm done medikal se done trè sansib, Silabmed ofri modil sa a ki pèmèt itilizatè yo jere sistèm nan. Li pèmèt, pami lòt bagay, yo enskri, efase itilizatè, men tou yo asiyen oswa retire privilèj itilizatè yo.

panel-img

Pafwa li pi enpotan pou kenbe yon tras fizik de dokiman yo. Silabmed baw posibilite pou fè jesyon dokiman yo, eskane yo epi mete yo nan dosye korespondan

panel-img

Karakteristik sa a pèmèt chak echantiyon yo idantifye pa yon nimewo ki pwodwi otomatikman pa Silabmed.

panel-img

Silabmed jere enpresyon sou diferan kalite aparèy, kit son enprimant nomal oubyen yon enprimant kodba. Silabmed bay tou posibilite pou voye pa imel rapò analiz yo oubyen lòt rapo bay pasyan yo, bay doktè yo ak lòt moun ki responsab

panel-img

Silabmed se yon SIL / LIS konplè (Sistèm Enfòmasyon Laboratwa) ki gen plizyè drivè (pilot) pou kominikasyon avèk otomat nan yon laboratwa, sa ki fè li vinn pi fasil pou voye tès Silabmed yo epi pou yo resevwa rezilta egzamen an ki soti nan aparèy la.

panel-img

Gen laboratwa ki resevwa tès ki soti plizyè kote, swa yon lopital oswa yon klinik. Silabmed bay posiblite pou jere plizyè anèks nan laboratwa a.

panel-img

Lè yon kliyan achte yon vèsyon Silabmed, li otomatikman benefis san chaj, ki vle di gratis yon Potay entènèt ak yon non domèn ki koresponn ak non laboratwa l la. Nou voye rezilta tès yo otomatikman, chak fwa yo disponib, sou potay entènèt la defason aske kliyan yo aksede ak rezilta yo depi lakay yo .

panel-img

Avèk karakteristik sa a, Silabmed baw posibilite pou enprime oswa voye yon imèl pou plizyè tip rapo. Ex: rapò chak mwa sou revni laboratwa, rapò preskripsyon pa enstitisyon afilye, elatriye..

panel-img

Li enpontan pouw konnen ke Silabmed fèt dapre estanda devlopman Ewopeyen an ak Ameriken pou SIL / LIS (Sistèm Enfòmasyon Laboratwa) epi li an konfòmite ak Lwa 59 sou Laboratwa.(http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-59-41-1.html).

panel-img

Silabmed bay tou posibilite pou fè anrejistreman manyèl oubyen otomatik, sa ki fasilite w travay la. Pou egzanp, rezilta tès yo ka antre manyèlman, ak nan ka yo soti nan yon otomat yo anrejistre otomatikman.

panel-img

Gen tès yo, pou yon rezon ou pou yon lot, teknisyen an refè plizyè fwa pou yon pasyan sou yon peryòd de tan. Silabmed baw posibilite pou wè nan yon graf tandans rezilta e detèmine si ka pasyan an ap amelyore ou non .

Ou vle vinn pi konpetitif?

Ofri meyè sèvis ak pasyan e ak doktè ou yo avèk yon zouti ki fèt pou ou

what-we-do-best
what-we-do-best
pulmonary
Enstalasyon

Silabmed 5.0 enstale avèk lisans aktive

what-we-do-best-title

Lè ou finn achte Silabmed

Envestisman ou an garanti paske satisfaksyon ou se objektif nou

section-seprator
what-we-do-best
Cardiology
Fòmasyon

1 èdtan fòmasyon nan lokal nou yo ak 2 èdtan sipò lakay ou

what-we-do-best
Traumatology
Sipò

Manyèl Itilizatè ak Manyèl Administratè

what-we-do-best
Neurology
Mizajou

Mizajou pou lojisèl la pandan yon ane

what-we-do-best
X-ray
disponiblite

Nou ap toujou la pou ede ou

Kesyon yo poze pi souvan

Vizite sit Konpayi an pou plis enfomasyon
Toggle Bar